Jesteś czytelnikiem magazynu Złote Tarasy? Masz zatem szansę zdobyć fantastyczne nagrody!

Zbierz wszystkie magazyny CH Złote Tarasy z roku 2018 oraz ukryte w nich specjalne wydzieranki ze Złotym Tomaszem oraz Złotą Teresą. Odwiedzając nas w grudniu, pokaż je w punkcie informacyjnym wraz z odpowiedzią na pytanie konkursowe, które znajdziesz w jesiennym numerze. Na autorów 10 najbardziej kreatywnych odpowiedzi czekają karty podarunkowe o wartości 300 złotych na zakupy w naszym centrum handlowym!

REGULAMIN AKCJI „Złote Wydzieranki”

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem akcji marketingowej pod nazwą „Złote Wydzieranki” zwaną w dalszej części Regulaminu „Akcją” jest spółka Złote Tarasy Warsaw III S.á r.l. sp.j. z siedzibą Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000592497, REGON: 013278202, NIP: 526-22-55-169, zwana dalej „Organizatorem”.

Wszelkie działania związane z przeprowadzeniem Akcji wykonuje Organizator.

Akcja odbywa się w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu oraz właściwe przepisy prawa polskiego.

Akcja odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w dniach 01.07.2018 – 21.12.2018 roku lub do wyczerpania zapasów.

Organizator przeprowadza Akcję na terenie Centrum Handlowego Złote Tarasy przy ul. Złotej 59 w Warszawie („CH Złote Tarasy”) we współpracy ze sklepami zlokalizowanymi w CH Złote Tarasy z wyłączeniem Carrefour, SuperPharm (część apteczna), salonów Apart oraz Apart Exclusive oraz kantorów wymiany walut.

Udział w Akcji jest całkowicie dobrowolny.

Treść Regulaminu jest dostępna w czasie trwania Akcji w punkcie informacyjnym w CH Złote Tarasy na poziomie 0 oraz w Biurze Dyrekcji CH Złote Tarasy przy ul. Złotej 59 w Warszawie.

Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego.

Akcja nie jest grą losową, loterią fantową zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r.

  1. UCZESTNICY AKCJI

W Akcji może wziąć udział każda osoba fizyczna, przebywająca/zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Ponadto osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych a które ukończyły 16 lat i nie ukończyły 18 lat, mogą brać udział w Akcji.

Z udziału w Akcji wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty współpracujące przy realizacji akcji marketingowej, a także pracownicy sklepów, które wynajmują powierzchnię na terenie CH Złote Tarasy i pracownicy ochrony oraz ich małżonkowie, powinowaci w linii prostej pierwszego stopnia.

Prawo udziału w Akcji przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki określone Regulaminem.

Osoby fizyczne, które spełnią wskazane w Regulaminie warunki uczestnictwa w Akcji zwane będą w dalszej części Regulaminu „Uczestnikami„.

Karta podarunkowa CH Złote Tarasy zwana będzie w dalszej części Regulaminu „Nagrodą”.

III. ZASADY UCZESTNICTWA W AKCJI I PRZYZNAWANIA NAGRÓD

Aby wziąć udział w Akcji należy spełnić łącznie wszystkie poniższe warunki:

Zebrać wszystkie wydania drukowanego magazynu CH Złote Tarasy z 2018 roku oraz wszystkie wydzieranki z sylwetkami postaci Złotego Tomasza oraz Złotej Teresy w nich zawarte.

Odpowiedzieć na pytanie konkursowe w formie pisemnej, zawarte w jesiennym numerze Magazynu drukowanego CH Złote Tarasy.

Po zebraniu wszystkich trzech wydań drukowanego magazynu CH Złote Tarasy tj. (wiosna, lato i jesień 2018) wraz z wydzierankami ze Złotym Tomaszem i Złotą Teresą, należy udać się do punktu informacyjnego w CH Złote Tarasy wraz z odpowiedzią na pytanie konkursowe w formie pisemnej w terminie 01-14.12.2018 r. i przekazać je pracownikowi punktu informacyjnego.

Organizator powoła Komisję Akcji złożoną z 3 (słownie: trzech) pracowników Zarządcy CH Złote Tarasy, tj. firmy Cushman & Wakefield Polska Trading Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa.

Komisja wyłoni 10 (słownie: dziesięciu) zwycięzców Akcji najpóźniej do dnia 21 grudnia 2018 r.

Komisja będzie oceniała prace pod względem:

  • Poczucia humoru,
  • Kreatywności,
  • Poprawności językowej.

10 (słownie: dziesięciu) autorów najbardziej kreatywnych odpowiedzi konkursowych, którzy zbiorą komplet magazynów CH Złote Tarasy wraz z wydzierankami z sylwetkami Złotego Tomasza i Złotej Teresy otrzyma karty podarunkowe o wartości 300,00 złotych (słownie: trzysta złotych 00/100) brutto każda, do wykorzystania w sklepach znajdujących się w CH Złote Tarasy (z wyłączeniem sklepów określonych w I ust. 5 oraz w regulaminie karty podarunkowej CH Złote Tarasy). Dodatkowo do każdej nagrody rzeczowej Organizator przygotował nagrodę pieniężną w wysokości: 33,33 zł (słownie: trzydzieści trzy złote 33/100) brutto. Łączna całkowita jednostkowa wartość nagrody wynosi 333,33 zł brutto (słownie: trzysta trzydzieści trzy złote 33/100). Przy czym część nagrody pieniężnej zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w wysokości 11% (jedenastu procent) wartości nagrody. Organizator przejmie obowiązek podatkowy od zwycięzcy Konkursu i odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego oraz złoży stosowną deklarację PIT.

Uczestnik po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie będzie upoważniony do odebrania Nagrody.

Uczestnicy zostaną poinformowani o zwycięstwie drogą telefoniczną lub mailową.

Uczestnikom Akcji nie przysługuje prawo zamiany Nagrody na inną rzecz ani ekwiwalent pieniężny. Prawo do Nagrody nie może zostać przeniesione na inną osobę.

W czasie trwania Akcji Uczestnik może przedstawić tylko 1 (słownie: jeden) komplet magazynów CH Złote Tarasy, z zastrzeżeniem, że jeden magazyn z wydzieranką może zostać zgłoszony do udziału w Akcji tylko 1 (słownie: jeden) raz. W przypadku, gdy Uczestnik przedstawi Organizatorowi komplet drukowanych magazynów CH Złote Tarasy z wydzierankami, o którym mowa powyżej wraz z odpowiedzią konkursową oraz na podstawie takiego kompletu otrzyma Nagrodę, Organizator odnotuje fakt wykorzystania danego kompletu magazynów i wydzieranek poprzez przystawienie pieczątki na odwrocie każdego egzemplarza magazynu, okładce magazynu oraz wkładce z wydzieranką będącą jego integralną częścią. Magazyn i wydzieranka z przystawioną pieczątką nie mogą być wykorzystane ponownie w celu odbioru kolejnych Nagród.

Podczas trwania Akcji jeden Uczestnik może odebrać maksymalnie 1 (słownie: jedną) Nagrodę. Ilość odebranych Nagród będzie weryfikowana poprzez sprawdzenie wypełnionych formularzy danych osobowych.

  1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z Akcją jest Organizator.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Akcji.

Uczestnik może w każdym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Wycofanie zgody oznacza rezygnację z udziału w Akcji. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.

Ponadto Uczestnik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od firmy Złote Tarasy Warsaw III S.a.r.l. sp j. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mailzgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz.U. z 2002 nr 144,poz. 1204 z późn. zm.).

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Akcji. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Akcji oraz przez 5 (słownie: pięć) lat od jej zakończenia. Ponadto, Organizator jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych danych osobowych do marketingu usług własnych – ofert i wydarzeń organizowanych w CH Złote Tarasy (usprawiedliwiony interes Organizatora). W takim przypadku, dane osobowe Uczestników przetwarzane są do momentu złożenia przez osobę, której dane dotyczą, sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych.

Dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione dostawcom usług technicznych lub organizacyjnych oraz usług prawnych i doradczych, z których Organizator korzysta w związku z prowadzeniem Akcji, tj. w szczególności Zarządcy CH Złote Taras, firmie marketingowej i ochroniarskiej, kancelariom prawnym i podatkowym, firmom kurierskim i pocztowym.

Przetwarzanie danych osobowych Uczestników nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Dane osobowe Uczestników nie są przekazywane do państw trzecich (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Uczestnik może także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych lub żądać ich przeniesienia.Uprawnienia te Uczestnik może realizować kontaktując się z Organizatorem pod adresem: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa lub daneosobowe@zlotetarasy.pl.Ponadto, Uczestnik może wnieść skargę do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Organizator przetwarza jego dane osobowe niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Organizatora, można znaleźć w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem: [link] oraz [stacjonarnie].

  1. REKLAMACJE

Reklamacje Uczestników związane z Akcją, muszą być sporządzone na piśmie i przesyłane listem poleconym lub przesyłką kurierską, w terminie 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni od dnia zaistnienia podstawy do reklamacji na adres Organizatora jednak w każdym przypadku nie później niż do dnia 21.02.2019 r. Decyduje data wpłynięcia reklamacji do biura Organizatora.

Każda reklamacja powinna wskazywać szczegółowy powód/powody reklamacji oraz zawierać:

imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację;

dokładny adres zwrotny Uczestnika zgłaszającego reklamację, pod którym Uczestnik oczekuje odpowiedzi na reklamację;

dokładny opis i powód reklamacji.

Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną składającą się z przedstawicieli Organizatora.

Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną w ciągu 10 (słownie: dziesięciu) dni od daty otrzymania reklamacji.

Decyzja Organizatora w zakresie uznania albo nieuznania reklamacji jest ostateczna i zamyka postępowanie reklamacyjne. Uczestnik, którego roszczenia nie zostały uwzględnione może dochodzić ich na zasadach ogólnych, przed sądem.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszyscy Uczestnicy Akcji podlegają Regulaminowi. Każde zgłoszenie uczestnictwa w Akcji, stanowi zgodę na postanowienia Regulaminu.

Uczestnikom Akcji oprócz nagród przewidzianych w Regulaminie nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.

W kwestiach nie objętych postanowieniami Regulaminu, stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.

Warszawa dn. 01.07.2018

– Organizator –

Leave a Comment